Személyes adatok védelme

I. Alap rendelkezések

 1. A személyes adatok feldolgozója a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról ("GDPR") szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikkének (7) bekezdése szerint a stockApp s.r.o. azonosítószám: 09082611, székhelye Prágában, Korunní 2569/108, irányítószám: 101 00 (a továbbiakban: adminisztrátor).
 2. Az adminisztrátor elérhetőségei a következők: cím: Prága, Korunní 2569/108, irányítószám 101 00, e-mail: info@sklad20.cz
 3. Személyes adatok: bármely, azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ; azonosítható természetes személy az a természetes személy, akit közvetlenül vagy közvetve lehet azonosítani, különösen egy konkrét azonosítóra hivatkozva, például név, azonosító szám, helyadatok, hálózati azonosító vagy egy vagy több meghatározott fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy annak a természetes személynek a társadalmi identitása.
 4. Az adminisztrátor nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt.

II. A feldolgozott személyes adatok forrásai és kategóriái

 1. Az adminisztrátor feldolgozza az Ön által megadott személyes adatokat, vagy azokat a személyes adatokat, amelyeket az adminisztrátor az Ön kiegészítő megrendelésének teljesítése alapján szerzett
 2. Az adminisztrátor feldolgozza az Ön azonosító és kapcsolattartási adatait, valamint a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat.

III. A személyes adatok feldolgozásának jogi oka és célja

 1. A személyes adatok kezelésének jogi oka
  • az Ön és az adminisztrátor közötti szerződés teljesítése a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján - GDPR,
  • az adminisztrátor jogos érdeke a 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti közvetlen marketing biztosításában (különösen kereskedelmi üzenetek és hírlevelek küldésében) - GDPR,
  • a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti beleegyezését a közvetlen marketing (különösen kereskedelmi üzenetek és hírlevelek küldése) céljából történő feldolgozáshoz - GDPR, az információs társadalommal összefüggő egyes szolgáltatásokról szóló 480/2004. sz. törvény 7. §-ának (2) bekezdésével összefüggésben, ha nem rendelnek árut vagy szolgáltatást.
 1. A személyes adatok feldolgozásának célja
  • megrendelésének rendezése, valamint az Ön és az adminisztrátor közötti szerződéses kapcsolatból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása; megrendeléskor személyes adatokra van szükség, amelyek a megrendelés sikeres teljesítéséhez szükségesek (név és cím, elérhetőség), személyes adatok megadása szükséges követelmény a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez, személyes adatok megadása nélkül nem lehetséges a szerződés megkötése vagy teljesítése,
  • üzleti üzenetek küldése és egyéb marketing tevékenységek végzése.
 1. Az adminisztrátor automatikus egyéni döntéshozatallal rendelkezik a GDPR 22. cikke értelmében. Ön kifejezett beleegyezését adta az ilyen feldolgozáshoz.

IV. Adattárolási időszak

 1. Az adminisztrátor tárolja a személyes adatokat
  • az Ön és az ügyintéző közötti szerződéses viszonyból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlásához, valamint az ezekből a szerződéses kapcsolatokból eredő követelések érvényesítéséhez szükséges időre (a szerződéses viszony megszűnésétől számított 15 évig).
  • a személyes adatok marketing célú feldolgozásához való hozzájárulás visszavonásáig, legkésőbb 10 évig, ha a személyes adatokat a hozzájárulás alapján kezeljük.
 1. A személyes adatok megőrzési időszaka után az adminisztrátor törli a személyes adatokat.

V. A személyes adatok címzettjei (az adatkezelő alvállalkozói)

 1. A személyes adatok címzettjei olyan személyek
  • részt vesznek szolgáltatásnyújtásban / fizetés teljesítésében szerződés alapján,
  • üzemeltetési szolgáltatások nyújtását biztosítják,
  • marketing szolgáltatások nyújtását biztosítják.
 1. Az adatkezelő nem szándékozik személyes adatokat továbbítani harmadik országba (egy EU-n kívüli országba) vagy egy nemzetközi szervezetnek.

VI. Az Ön jogai

 1. A GDPR-ben meghatározott feltételek mellett Ön rendelkezik
  • a személyes adatokhoz való hozzáférés joga a GDPR 15. cikke alapján,
  • a személyes adatok helyesbítésének joga a GDPR 16. cikke alapján, vagy a feldolgozás korlátozása a GDPR 18. cikke alapján.
  • a személyes adatok törlésének joga a GDPR 17. cikke alapján.
  • az adatkezelés elleni kifogás joga a GDPR 21. cikke alapján
  • az adatok hordozhatóságához való jog a GDPR 20. cikke szerint.
  • az adatkezeléshez való hozzájárulás írásbeli vagy elektronikus úton történő visszavonásának joga a fenti feltételek III. cikkében meghatározott rendszergazda címére vagy e-mail címére.
 1. akkor is joga van panaszt benyújtani a Személyes Adatvédelmi Hivatalnál, ha úgy gondolja, hogy a személyes adatok védelméhez való jogát megsértették.

VII. A személyes adatok biztonságának feltételei

 1. Az adatkezelő kijelenti, hogy minden megfelelő technikai és szervezési intézkedést megtett a személyes adatok biztonsága érdekében.
 2. Az adminisztrátor technikai intézkedéseket tett az adattárak és a személyes adattárolók papíralapú biztosítása érdekében.
 3. Az adminisztrátor kijelenti, hogy csak az általa felhatalmazott személyek férhetnek hozzá a személyes adatokhoz.

VIII. Záró rendelkezések

 1. Az alkalmazás megrendelésével megerősíti, hogy ismeri a személyes adatok védelmének feltételeit, és azokat teljes egészében elfogadja.
 2. Az adminisztrátor jogosult ezen feltételek megváltoztatására. Ezeknek a feltételeknek az új verzióját közzéteszik a weboldalukon, és ezzel egyidejűleg e feltételek új verzióját elküldjük Önnek az adminisztrátornak megadott e-mail címre.

Ezek a feltételek 2018.10.18-án lépnek hatályba.